Search

fence

 • รั้วไฟฟ้าสัตว์ (กลางแจ้ง)

  เครื่องไล่สัตว์

  ตรวจสอบ ปกป้อง ป้องกัน
  ● ไม่ต้องบำรุงรักษา
  ● ไฟฟ้าช็อตเล็กน้อย
  ● ปกป้องสวนและพืช
  ● การปรับโหมดกลางวัน/กลางคืน